Skolebestyrelsesmøde den 9. august 2023

logo

Dato: 09. august 2023
Sted: Vipperød
Tidspunkt: 17.30-20.00
(Mad mv. kl. 17.00-17.30)
Mødeleder: Charlotte Gustafsson

kursiv = fraværende

Deltagere

Forældre: 
Charlotte Gustafsson – Vipperød
Danny Nordentoft - Vipperød
Jens Skødstrup – Vipperød
Lars Juel Hansen – Vipperød
Kasper Helt – suppleant - Vipperød
Carsten Svensgaard – Ågerup
Tina Strunge – Ågerup
Josephine Røgilds Pedersen- Ågerup
Lone Chrona Lerstrup Suppleant - Ågerup

Personale:
Ane Fangel – Lærer (NY)
Connie Petersen – Pædagog
Pernille Juul - lærer Ågerup

Ledelse:
Vivi Bødtger Borello - kons. Skoleleder
Dan Eriksen – kons. Pædagogisk leder Vipperød
Sune Leibrandt – Pædagogisk leder Ågerup

Elevrådsrepræsentanter:
Emma & Melike (NYE)

Velkommen tilbage fra sommerferie – herunder kort introduktion af evt. nye deltagere.

1. Godkendelse af dagsorden

- Dagsordenen blev godkendt. 

2. Valg af referent, mødeleder

- Dan Eriksen er ferefent

3. Kort orienteringer fra hverdagen - kort:
- fra ledelse
- fra lærer/pædagoger
- fra Elevrådet
- fra Formand

NYT FRA LEDELSEN

 • Vi er kommet godt i gang. På Vipperød har vi haft travlt med løsninger i forhold til vakante lektioner. Der er 2 opslag ude; lærer til mellemtrin og børnehaveklasseleder. Der er fundet gode midlertidige løsninger. 
  - Godt i gang på ÅG. Alle er mødt op. 
  - En pædagog er fratrådt i Ågerup. 
  - To personaler er/skal i gang med afklaring af arbejdsevne.
  - Der er en god stemning på begge afdelinger. 

 

 • Kursus for alle personaler i efteråret: Nænsom Nødværge. Det bliver en anderledes dag, hvor personalet bliver delt i to hold. Et hold om formiddagen og et hold om eftermiddagen.

 

 • Elever /Tilgang / Afgang) ønskes som et fast punkt fremadrettet.

NYT FRA LÆRERE / PÆDAGOGER

 • SFO’en har været på “vilde vulkaner”. Det var en stor succes. Formen ønskes bevaret for næste års tur. 
 • Der har været en del tilmeldt SFO’en i sommerferien, som ikke mødte op. Det er ærgerligt, da bemandingen i SFO’en planlægges efter antal tilmeldte. Det betyder, at der er personaler, der skal have ferie på et andet tidspunkt. Det omtales på forældremøderne. 
 • Der er flere tilmeldte i SFO’en i år end tidligere, hvorfor normeringen genbesøges. 
 • Der er lagt tre SSP- forældremøder ind i år - som forsøg. Blev introduceret sidste år i udskolingen og var en succes.  

Indskoling
SSPforældre- møde d. 25/10 kl. 17-19

Mellemtrin
SSPforældre- møde 1/11 kl. 17-19

Udskoling
SSPforældre- møde 8/11 kl. 17 -19

SSP-delen bliver derfor taget ud af de almindelige forældremøder. 

Første møde om linjefagsdagen er afholdt. Det er fortsat en dag, som både elever og lærere er glade for.  Vi afslutter året med en fælles linjefagsdag

Sidste år var hårdt på ÅG, men der opleves en rigtig stor optimisme på skolen i år. Dejligt. 

FORMAND

Har deltaget på kommunalt bestyrelsesmøde og fortalt om, hvad vi indtil nu har fået ud af Frihedsforsøget . 

Har deltaget på “Sorø Mødet” sammen med Søren Meinert og holdt oplæg om, hvordan vi  udnytter Frihedsforsøget på Vipperød- og Ågerup Skole. 

Ros for at deltage i arrangementer i sommerferien.

4. Status ansættelser – åbne stillinger (O)

Er gennemgået i tidligere punkt. 

Det blev fremhævet, at det ser rigtig godt ud med ansøgerfeltet. 

Ny pædagog i børnehaveklassen varetager den vakante bh-lederstilling, indtil vi har fået en ny fastansat til stillingen. Han har erfaringer som børnehaveklasseleder fra tidligere.

5. De nye konstellationer (O)

Sune har trukket sin opsigelse tilbage og er fortsat pædagogisk leder på ÅG, indtil der kommer en afløser. 

Ønsket er at bygge bro til en kommende ny pædagogisk leder på ÅG. 

Udmeldinger i forhold til løsningerne for ledelse er kommet ud så hurtigt, det har kunnet lade sig gøre i forhold til bl.a. sommerferien. 

Dan er konstitueret pædagogisk leder og har det pædagogiske ansvar for indskolingen, mellemtrinnet og pædagogerne. 

Vivi er konstitueret skoleleder og har derudover det pædagogiske ansvar for udskolingen og flexholdet.

Samarbejdet på ÅG mellem skole og børnegård på ledelsesområdet (Sune og Troels) går rigtig fint, men der er områder, hvor der ikke er overlap mellem ledelsesområdet. Specielt ift. personalegrupperne. Det er en fordel at det er på samme matrikel - bruger f.eks. tid sammen i SFO om morgenen. Nyvang, fastelavn er eksempler på ting skole og børnehus har lavet sammen. 

Tidligere har enkelte børn været med til morgensang. 

Ansættelsesprocessen for ny skoleleder.

Tidsplan for processen er udfærdiget, og der er bedre tid den her gang. 

Planen er, at der skal tiltræde en ny leder d.01-11-2023. 

Drøftelse om processen.

6. Udviklingsarbejde Ågerup (O)

Vi arbejder på at skabe en hverdag, hvor der er tryghed, selvom der evt. er fravær fra de voksne. 

Vi har også et fokus på antal elever på klassetrinene, og kigger på forskellige udviklingsmuligheder m.v., der sikrer både god læring og trivsel. Der vil ske inddragelse af personale, elever og forældre. 

Spørgsmål: Er der et konkret antal for, hvornår klasserne bliver for små? Børnene mangler noget, de kan spejle sig i. 

Svar: Der styres ikke efter et konkret tal; der kigges altid på flere faktorer.

- Lige nu er der børn på venteliste i børnehaven, så det er vigtigt at vi ser på det store billede, og har blik for det langsigtede perspektiv også. Venter stadig på data for børnetallet. 

Lærerne forsøger at skabe samvær mellem 4/5. og 6. klasserne og taler alle de gode tiltag op. 

Husk at fokusere på, hvorfor folk bliver - og ikke kun hvorfor de går.

7. SFO

- 7. klasse – kan den blive en del af klub?

- Morgen SFO (kunne det være muligt at tilmelde sit barn til kun morgen SFO?

- morgenmad de store – kunne det være muligt med en lille egen betaling ?

 

Ja :)

Pædagogerne i SFO’en vil rigtig gerne tilbyde SFO for eleverne i 7. klasse. 

Vi skal kigge på vores princip omkring SFO. 

Vivi skriver ud til forældrene til 7. klasserne. Og giver Lærke besked om at rette på hjemmesider m.v.

Morgen SFO.

Der er ikke undersøgt, om der er mulighed for kun at tilmelde sig morgen-SFO. Vi afsøger mulighederne og behovet. Vivi og Charlotte aftaler, hvem der gør hvad. 

Er der interesse for det hos forældrene? 

Skal være opmærksom på, at det kan give mere (uhensigtsmæssigt) arbejde for SFO-personalet.  

Morgenmad til udskolingen

Forsøget “løb ud”, fordi det krævede ressourcer vi pt ikke har

8: Møder der kræver deltagelse af SKB

- 1. skoledag BH

- Forældremøder – alle skal være med og på.

- 30 august (kvalitets og dialogmøde)

- 4 september (borgermøde)

- Kontaktforældremøder  2 datoer / deltager?

- Mødedatoer/Årshjulet

FORÆLDREMØDER

- Opmærksomhed på, at der kan være ændret på datoerne. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10EXxyhxkTQAZbgYHEOd1Zo0nH8YDDTreebpyAliUyec/edit#gid=0 

Prioriterer (SB) at få udfyldt skemaet, så der kommer repræsentanter fra SB til alle forældremøder. 

God ide, hvis der bliver udarbejdet en liste over emner, der skal tages op på møderne.

Charlotte laver et udkast.  

FØRSTE SKOLEDAG

- Lone tager ÅG

- Charlotte tager VIP

KVALITETS- OG DIALOGMØDE

- Mødet handler om elevinddragelse. 

- Der skal elever, personale ledelse og SB-repræsentanter med. 

- Mødet er fra 15.00 til 18.00. 

- Charlotte og Lone deltager fra SB. 

BORGERMØDE

Fra 19.00 - 21.30 er der borgermøde i Kuben. Det er det kommunale budget der er på dagsordenen. 

Carsten deltager fra SB. 

KONTAKTFORÆLDREMØDERNE

- Torsdag d.12 oktober. 19.00 - 21.00 i VIP. 

- Torsdag d. 4. april kl. 19.00 - 21.00 i ÅG

MØDEDATOER - ÅRSHJUL

- Vivi og Charlotte laver et udkast. 

- Ledelsen fastlægger datoerne for de kommende SB-møder. 

Vi sørger for at lave møderne på rullende dage.

9. Eventuelt (O/D)

 Elevplanerne er erstattet af meddelelsesbogen. Meddelelsesbogen bliver udfyldt tre gange årligt af underviserne.

 

Punkter til næste møde:

Punkter til næste møde

Principper status
Principper status:
Proces for lejrskole – endelig
Kommunikation - udkast udarbejdet
Mobilpolitik/digital - udkast udarbejdet
Sfo/Klub - udkast udarbejdet
Sundhedspolitik (Tina)
Skole/hjem samarbejde -udkast udarbejdet

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

 

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoedaagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 24-04-2024