Skolebestyrelsesmøde 21. september 2023

logo

Dato: 21. september 2023
Sted: Vipperød
Tidspunkt: 17.15-19.30
(Mad mv. kl. 17.00-17.15)
Mødeleder: Charlotte Gustafsson

kursiv = fraværende

Deltagere

Forældre: 
Charlotte Gustafsson – Vipperød
Danny Nordentoft - Vipperød
Jens Skødstrup – Vipperød
Lars Juel Hansen – Vipperød
Kasper Helt – suppleant - Vipperød
Carsten Svensgaard – Ågerup
Tina Strunge – Ågerup
Josephine Røgilds Pedersen- Ågerup
Lone Chrona Lerstrup Suppleant - Ågerup

Personale:
Ane Fangel – Lærer (NY)
Connie Petersen – Pædagog
Pernille Juul - lærer Ågerup

Ledelse:
Vivi Bødtger Borello - kons. Skoleleder
Dan Eriksen – kons. Pædagogisk leder Vipperød
Sune Leibrandt – Pædagogisk leder Ågerup

Elevrådsrepræsentanter:
Emma, Hannah & Melike 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af referent, mødeleder

 

3. Kort orienteringer fra hverdagen - kort:
- fra ledelse
- fra lærer/pædagoger
- fra Elevrådet
- fra Formand

Orientering fra ledelsen: 

 • Der er proces omkring ansættelse af en ny skoleleder, som starter d.01-11-2023. 
 • Vi har stadig næsen i sporet. 
 • Vi er i gang med de nationale test i matematik. 
 • På medarbejdersiden er vi i gang med at evaluere forløbet med psykologisk tryghed. 
 • Om lidt går vi i gang med T5, som handler bl.a. om måling af læringsudbytte. Den kommer til elever og medarbejdere - ikke forældre i denne omgang. 
 • Fortsat god start i ÅG. 
 • Har presset på for en løsning for svømning - nu er der fundet en løsning indtil jul. Vi kigger på, om der er alternative løsninger efter jul, når 4. klasse starter til svømning. 

Orientering fra Lærer / Pædagoger: 

 • Glad for fokus på psykologisk tryghed. 
 • Nærmer os emneugen, Kildebyen, (Uge 45). Husk at informere forældre, så de kan bakke op om projektet
 • Der har været afholdt OL i Vipperød - med afslutningsfest. Der var stor opbakning til arrangementet (næsten 120 elever). ÅG afholder festen i morgen (d.22-09-2023).  

Orientering fra Elevrådet

 • Vil gerne holde Gallafest for udskolingen d.19-01-23. 
  • Det skal være uden alkohol.
  • UngHolbæk skal inviteres med. 
  • Det er kun for elever på skolen - andre er ikke velkomne. 
  • Vil gerne have forældre med som vagter / sikkerhed. 
  • Hallen er reserveret. 
  • Husk at skrive ud til forældrene.
  • Vi genoptager punktet på næste møde. 
 • VIP: Legepladsen v. indskolingen: Vil gerne gerne have lavet asfalten om, så det bliver mere sikkert
 • Vil gerne have tilbehør til sandkassen. 
 • Vil gerne have tjekket toiletterne, så låse, døre osv. bliver gennemgået, så alt virker (servicetjek). Evt. en skillevæg ved biblioteket på VIP. 
 • I ÅG vil de gerne holde Halloween Fest igen i år. Gerne besøge bibliotekskælderen igen.
 • I ÅG vil de gerne have nye mål / net, så målet virker. Evt. også gerne optegnede streger på boldbaner. 
 • VIP vil gerne have en ekstra basketkurv, så der er to over for hinanden. 

Forslag til elevrådet: 

 • Ønsk et beløb, som I kan bruge til de forbedringer I gerne vil have.  

4. Økonomi – vores budget - status – Tina deltager på mødet

Økonomien er opdelt i tre områder: 

 • Normalområdet
 • Specialområdet
 • SFO’en. 

Skolebestyrelsens opgave er at godkende budgettet. 

Vi er langt inde i budgetåret. 

Lige nu balancerer regnskabet - vi har et overskud på 10.000. Lige mu. 

På almenområdet kører det fint. 

 • Vi har dog et stort vikarforbrug, som vi skal være opmærksomme på. 
 • Kommentar: Kan vi kigge på, hvordan forældre kan understøtte et lavere fravær. 
 • Stram økonomistyring (mådehold) har været grunden til, at vi har overholdt budgettet på trods af inflation m.m.  
 • Stigende elevtal rykker ikke meget ift. økonomien, da tildelingsmodellen kun
 • giver 3.000kr pr. elev. Det faktiske antal nye elever kommer på et senere tidspunkt. Gerne kvartal for kvartal. 
 • Ros til SFO’en som er gode til at trække elever til. 

På specialområdet er der et lille underskud. 

 • Samlet set balancerer vi fint. 

SFO’en er der et lille underskud. 

 • Vi håber, at de nye børnetal kan hjælpe lidt på resultatet. 
 • Vi kan mærke den kommunale besparelse på syge-refusions-beløbet. 
 • ÅG SFO er ikke så økonomisk bæredygtig, da åbningstiderne er de samme som på VIP, men der er færre børn.  

Samlet set går det op. Vi har været gode til lave et ansvarligt budget. 

Kommentar til budgettet: 

 • Historisk er der altid besparelser omkring jul - er der noget der skal købes, så køb det tidligt.

 

5. Budget 24-28 – Carsten har deltaget i borgermøde i Kuben

 • Der var ikke meget med omkring skoleområdet. Det der blev fremhævet på skoleområdet var, at der blev afsat ekstra 3 mio til ekstra sagsbehandlere for at få ventetiden ned. 
 • Stort set alt på anlægsområdet er koncentreret omkring Holbæk by. 
 • Kommer der forringelser på skoleområdet, kan der klages. SB holder øje med udviklingen. 

 

6. Årshjul lagt op – alle obs på datoer mv – spørgsmål til årshjulet?

Link: https://docs.google.com/document/d/1rcib-ACfRd7L2UJjH7XQU_0kGzHzu6RWhQaZ1gnpRWU/edit

7. Status og kommentar fra deltagelse på forældremøderne

Kun ros, fra alle, til SB for at komme ud på forældrene møderne. Det havde en god effekt. 

Godt at der var lavet en fælles dagsorden / et talepapir. 

Vi håber, at det er kommet for at blive. 

 

Tilbagemelding fra forældrene på møderne: 

 • Kontaktforældremøderne: Der er forskellige opfattelser af, hvordan tiltagene / forslagene er blevet taget imod.
  • Generelt ros for muligheden. 
 • Forældredagen / den pædagogiske dag: Har det været overvejet, om man kunne lægge den på anden dag?
 • God ide at fortælle, hvorfor den pædagogiske dag er en god ide. 
 • God lejlighed til at snakke mobilpolitik. 
 • Mobilpolitik: Kan man opfordre til, at skolen bliver en mobilfri zone?
 • Må vi selv istandsætte lokaler osv med frivillig arbejdskraft?

8: Kontaktforældremøde 12.10 – dagsorden

Punkter til dagsorden (forslag)

 • God ide, at opdele det efter trin. 
 • Pædagogisk dag. 
  • Positiv indgangsvinkel. 
 • Principper
 • Status for skolen (ledelsen)
 • Tid til forældrenes input. 
 • Tid til snak i plenum / gruppearbejde 
 • Evt. spørgsmål til gruppearbejde
 • Samarbejde omkring hvordan vi binder Vipperød / Ågerup sammen. 
 • Forældreinddragelse og frihedsforsøget. 
 • Gav det noget at SB deltog på forældremøderne. 

 

 • Vigtigt, at der er god tid. 
 • Sørg evt. for at få input inden mødet, så der kan vælges emner ud til mødet. 
 • Italesætte, at vi er her for at udvikle gode ideer - ikke for at brokke sig.

9. Eventuelt (O/D) -Mødeform

 

Punkter til næste møde:

 • Principper status
 • Sundhedspolitik
 • Nedsættelse af et udvalg til pædagogisk dag til at hjælpe med at lave oplæg til en brochure.
 • Skoleudvidelse/renovering

Principper status: 

Proces for lejrskole – endelig

Kommunikation - udkast udarbejdet

Mobilpolitik/digital - udkast udarbejdet

Sfo/Klub - udkast udarbejdet

Sundhedspolitik (Tina)

Skole/hjem samarbejde -udkast udarbejdet

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoed-og-aagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

 

Senest opdateret 24-04-2024