Skolebestyrelsesmøde den 7. juni 2023

logo

Skolebestyrelsesmøde den 07.06.2023
Sted: Vipperød - lærerværelset
Tidspunkt: 17.30-20.00

Deltagere
Forældre: Charlotte Gustafsson, Danny Nordentoft, Jens Skødstrup, Lars Juel Hansen, Carsten Svensgaard, Tina Strunge, Josephine Røgilds Pedersen, Lone Chrona Lerstrup (Suppleant - Ågerup)

Personale: Jeanett Jørgensen, Connie Petersen, Pernille Juul

Ledelse:
Gitte Tonn, Vivi Bødtger Borello, Sune Leibrandt

Fraværende: Kasper Helt Hansen elevråd

Nyt elevråd næste skoleår 2023/2024: Emma og Melike

Der laves video til årsberetningen – korte input om følgende emner

 • Politikker/principper
 • Pædagogisk dag
 • Kontaktforældremøde – bindeled
 • Økonomi – høring . få enderne til at mødes
 • Frihedsforsøg - linjefag/valgfag
 • Udgangstilladelse – elev inddragelse/ elevrådet
 • At udvide samarbejdet mellem de to matrikler
 • Nyt til 2023/2024 synlig skb forældremøder (Charlotte)

1. Godkendelse af dagsorden

 

2. Valg af referent, mødeleder

- Gitte/vivi

3. Orienteringer fra hverdagen, kort fr ledelse, lærere/pædagoger/elevråd

Ledelse

Vi har travlt med planlægningen af næste skoleår. Lærer-fagfordeling er stort set i hus på begge matrikler; der mangler dog ansættelse af to nye kolleger i Vipperød. Vi har fået en ny lærer mere, som er overflyttet fra Stestrup.

Der skal ansættes en pædagog til Vipperød. Også for pædagogerne er fordelingen stort set på plads.

Frihedsforsøget bliver enten forlænget med et år eller rulles ud på alle skoler, lyder meldingen fra Jarl og borgmester, som har været på Christiansborg.

Der skal nye ansøgninger afsted ift eksamen i Verdensmål og idræt, som afprøves ifb frihedsforsøget. Der er få justeringer ift Verdensmål. PT er idræt ikke godkendt grundet nye konsulenter i STUK. Det afsøges om det giver mening at justere så meget i den anderledes eksamen. 

Ansøgninger skal sendes senest 15. juni.

 

Lærer/Pæd:

der ryddes op og skal skiftes lokaler. Vi glæder os til at begynde på et nyt skoleår. 

Det handler om at få styr på alt det, der skal være på plads inden sommerferien, børn, hinanden og ledelse herunder ansættelsessamtalerne

Skolefesten i Ågerup var rigtig god. Alle klasser optrådte 5 - 10 minutter hver, og der var picnic på boldbanen efterfølgende. Seje unger!

Forældrene i Ågerup har talt positivt om festen. Dejligt

Om lidt er der Vilde Vulkaner - onsdag, torsdag og fredag i uge 26. Seddel med oplysninger kommer inden for den næste uges tid. Ågerup og Vipperød skal afsted sammen; det glæder alle sig til.

OBS på info til forældre, hvis der laves aktiviteter i sommerferien - særligt hvis der arrangeres fælles aktiviteter eller aktiviteter på anden matrikel. Skal ud snarest muligt.

Vi har ikke hørt om noget væsentligt ift elever, der rykker til andre skoler.

Der har været forældremøder for kommende 0.klasser på begge matrikler. Der har været brobygning med børnehave også på begge matrikler.

Charlotte:

Spurgt af Christina Aaling om Charlotte vil deltage i møde om Frihedsforsøget set med forældreperspektiv: 20. juni. Deltager sammen med Tanja og elever fra Kildebjerg.

3.og 4. august deltager Charlotte på Sorø-mødet. Deltager sammen med Søren Meinert og skal holde oplæg.

Elevrådet er ved at evaluere med eleverne - hele året og alle klassetrin. Der sikres en fin overlevering.

4. Lene Magnusson og Karina Møller kommer og deltage i mødet

 • Drøftelse Ågerup
 • Hvad kan vi gøre bedre
 • Hvad kan gøres bedre oppe fra
 • Hvordan ændrer vi udviklingen
 • En lille skole i fremtiden

Ågerup skole har de sidste to år været et samtaleemne omkring elevantal og sammenlægning af klasser og klasser der må rykkes før tid til Vipperød.

Vi ønsker ikke, at stå i samme situation som Stestrup hvor elevtallet blev meget lavt og nu er under lukning.

Hvordan kan vi gribe det anderledes an?

Vi ser skoledistriktet som en udfordring. skoledistriktet er gradvist blevet reduceret både for Vipperød og Ågerup.

der tilføres ekstra midler fra Vipperød til Ågerup for at det kan vedblive at være en attraktiv skole og sfo.

Vi skal huske de gode historier.

Historik omkring to kulturer på medarbejdersiden. det tager tid at arbejde med kulturen. Kompetenceudfordring, hvis der er stor udskiftning.

Hvordan ser elevtallet egentlig ud på sigt? Økonomien er en udfordring og hvor presses situationen hen? de små skoler er økonomisk dyrere at drifte.

Hvor kunne I drømme om vi var om tre år?

 • reelt set at alle lærere var her på Vipperød, men så alle kunne være på begge matrikler.
 • Vi er i en lightudgave lige nu. Vi er nogle lærere som er på begge matrikler - så vi er i gang med at tænke os som værende begge steder
 • Der er stadig en historik, og vi vil gerne tænke nyt frem
 • Håber på at børneliv fra 10 mdr til 6. kl på samme matrikel. At få holdt på alle.
 • Og få bugt med nogle kedelige narrativer om skolen
 • At skolen eksisterer om tre år. bruger de udeområder som der er på Ågerup og markerer os som en skole med natur og udeliv.
 • brug for fakta - data på børnetal - der er mange børn i børnehuset, de burde da kunne starte på skolen
 • Velvilje fra kommunens side. 
 • Ågerup skole skal bevares - det er bæredygtigt i den udvikling der er boligmæssigt.
 • Politisk. Der skal sættes ind tidligere, hvis der er udfordringer.
 • der er lavet en model for fordeling af midler nu, som hjælper de små skoler
 • Det er tydeligt at folk i Holbæk vælger Ågerup børnehus, måske fordi det er en vej på vej til arbejde, men de vælger ikke nødvendigvis skolen, men skoler i byen derefter.
 • Mange historier som er negative - data på hvor børnene rykker hen.
 • kan setuppet være anderledes? En indskoling på Ågerup eller? 
 • Historikken: Elever som fortæller - Jeg skal ikke gå på Vipperød bagefter… der er en del som vælger Stenhus i 5. kl og det udvander klasserne.Vi har en opgave i at børnene skal opleve at begge matrikler er fede og kan noget, så de tænker godt om begge steder. Både SFO og skole
 • Forældrene skal involveres og mærke den gode historie. Inviter forældrene med til ture. Lad os lave noget fælles. Her er der uudnyttede ressourcer.
 • Børn hører hvad de voksne taler om - så de voksne
 • Tallene: ud af de 65 børn kommer de 24 fra eget distrikt. Der bør kigges i tallene i børnehuset. Og hvordan får vi holdt fast i, at der er et godt børneliv i Ågerup også efter børnehaven. (obs på transport)
 • De seneste to år i Ågerup har personaleudskiftningen været en nedadgående spiral; der bør sættes et ressourceboost ind. De “gamle” er totalt tyndslidt i forhold til kolleger, ledere m.v. de har mistet. Det kan en træt stab ikke gøre selv. Forældrene vælger fra på grund af udskiftningen og den manglende fastholdelse/forankring. Gennem en længere periode har personalet båret ekstra samt vikarer. Hvad kan man gøre som kommune for at få det stoppet i tide?
 • Historikken (data og narrativ) om at vi mister elever bider sig selv i halen. Det giver en stemning af negativitet. Og de der forlader kommer måske til at fortælle det negative
 • Stressfyldt at Ågerup konstant er i en overlevelsesmetafor
 • Data; hvor mange forældre starter i Ågerup med den forestilling at deres børn skal på Vipperød. Måske er der nogle bagvedliggende traditioner/valg. Fx logistiske udfordringer
 • Vigtigt at kigge i hele strukturen for skolen
 • Kan vi vende det. Der mangler stolthed - der er så mange forældre, der kører deres børn hver dag. Kan vi reklamere, hvordan? Deltagelse på fx aftensalg?
 • Kan man strukturelt “samle forældrene” fx i 4. klasse og lade dem “give håndslag” på, at “vi er her sammen”
 • Er der nogle, der vælger distriktet fra allerede i børnehave eller er der så få børn i eget distrikt (et distrikt der er beskåret gennem årene)
 • Hvorfor tror I forældrene forlader skolen/ er det fordi de er bange for, at eleverne ikke lærer nok. Kan vi finde data på, at det ikke forholder sig sådan
 • Skal man screene på en anden måde ift de nye elever til 0.klasserne - lille skole/stor skole (det sker i et eller andet omfang)
 • Der er med de medarbejdere der er nu potentiale for en rigtig god matrikel i Ågerup. Der har været noget, der skulle ryddes op i o.a. Det koster også
 • Der er løbet super mange gode ting i gang i Ågerup. 
 • Kan man besøge børneinstitutionerne og fortælle om Ågerup?
 • Kodeordet er: Ågerup kan noget - tryghed. Måske kunne det være 0 - 4. klasse. Kunne man gøre noget andet, så man kan rumme de udfordringer der er.
 • Der arbejdes med kommunikationen og der er mere på vej (Tina Birkedal)
 • Lade skolen være det naturlige tilvalg - kig på skoledistrikterne - og ikke et tilvalg
 • Lene og Karina vil gerne kigge på data ift skoledistrikter. Hvad kunne være det naturlige; hvad vil det betyde. Hvor bor børnene, hvilken boligudvikling m.v. (og det har betydning for nogle andre også)
 • Nogle vil spørge til, hvorfor folk går, vi kan også spørge, hvorfor folk bliver
 • Uro om læring og uro omkring vikardækning (det har været prioriteret, at der har været holdt forældremøder m.v. hvor det er fortalt, at det er uddannede vikarer)
 • Kan vi se på elevgruppen? der er flere som særligt søger Ågerup fordi deres børn har særlige behov (der skal data på det) Når flere forsvinder, så mangler eleverne nok at spejle sig i.
 • der er kommet mange input, som “bor” forskellige steder. Vi kan forvaltningsmæssigt arbejde med data. SB kan arbejde videre med nogle andre ting. Karina Møller vil gerne rykke tættere både på ledelse og SB og det videre arbejde med matriklerne

 

5. timefordelingsplan - lille ændring

8. kl. får 1 lektion mere

 

6. Status principper.

Er principper sendt videre til rettelse/opsætning – status

Ligger på drev

ikke alle er godkendt

Mobilpolitik sendt til elevrådet

kommunikation og skolehjem godkendes nu. GT beder Lærke sætte i gang de

Der skal ryddes ud og de aktuelle lægges ud

I nye skoleår arbejdes de sidste færdig

7. Årshjul – mødedatoer mv for næste år – tilretninger af årshjulet

Emner: Forældremøder – der forventes opbakning fra hele bestyrelsen til at løfte opgaven

Der gives håndslag på at forældremøderne prioriteres ift deltagelse af SB

Vi forsøger at koordinere møderne så flere årgange holdes samtidig. Obs på søskende - vi prøver at se på det

Vi kan fremhæve nogle af retningslinjer/politikker fx divices

Postkort - kontakter - hvor ligger principper/retningslinjer m.v.

Video om SB til Aula

Datoer for forældremøderne skal hurtigst muligt til SB

SBs mødedatoer skal også hurtigst muligt meldes ud ( første møde 9 august)

2 kontaktforældremøder

1-2 møder til principudarbejdelser/færdiggørelse

8: Afrundinger sager/temaer

SFO/Klub drøftelserne genoptages i nye skoleår

Skolebestyrelsesnetværk fortsætter. Der bør være to, som kan være med rimeligt fast. Drøftes og besluttes på 1. møde. Møderne kan lægges i årshjulet

Elevrådet indbydes og tages godt imod. Kan vi evt gå en tur eller gøre noget andet

9. Eventuelt

Tak til Gitte og Sune for den kæmpestore indsats (og Sunes tålmodighed ;))

Hilsen fra personalet efterfølgende: Kan vi dele dagsordner med dem i god tid inden møderne, så de kan nå at give input ect. til vores personalerepræsentanter? (VB)

 

Punkter til næste møde:

Punkter til næste møde:

Principper status:

 • Proces for lejrskole – endelig
 • Kommunikation - udkast udarbejdet
 • Mobilpolitik/digital - udkast udarbejdet
 • Sfo/Klub - udkast udarbejdet
 • Sundhedspolitik (Tina)
 • Skole/hjem samarbejde -udkast udarbejdet

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

 

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoedaagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 12-04-2024