Skolebestyrelsesmøde den 22. august 2022

logo

Skolebestyrelsesmøde den 22.08.2022
Sted: Vipperød - lærerværelset
Tidspunkt: 17.00-20.00

Deltagere
Forældre: Charlotte Gustafsson, Danny Nordentoft, Jens Skødstrup, Lars Juel Hansen, Carsten Svensgaard, Tina Strunge, Josephine Røgilds Pedersen

Personale: Jeanett Jørgensen, Connie Petersen, Siff Kassebeer

Ledelse:
Gitte Tonn, Vivi Bødtger Borello, Sune Leibrandt

Fraværende: Kasper Helt Hansen, Aida Saraz og elevråd

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af referent, mødeleder

- VB re referent, Tina er mødeleder

3. Orienteringer fra hverdagen, kort fr ledelse, lærere/pædagoger/elevråd

Skoleåret har lagt fra land. De aftalte tiltag ift frihedsforsøget er i gang. Halvårsevaluering ved den pædagogiske dag 13. januar.

Glæde og energi hos eleverne.

Ro på personalefronten.

Jeanett: Vi er i gang med linjedagene. Eleverne er superglade for det. Generelt virker det rigtigt godt. 

Valgfag i indskolingen; er kommet godt i gang. Eleverne synes det er fedt. Alle øver sig på at finde ud i valgfagene, hvor de er på tværs mellem klasserne.

OBS på skiltning eller børn som vejvisere/værter, når eleverne er på tværs af matriklerne (linjefagsdagene)

Pædagog: Vilde Vulkaner var en mega fed tur. Vipperød/Ågerup havde telte sammen. Fælles spisning m.v.

Elevrådene starter op igen. Her skal også evalueres ift valgfag, linjefagsdage m.v.

Der igangsættes i morgen SPARK-forløb, hvor skolens TRIO samarbejder med BAF om fokus på arbejdsmiljø særligt stress (på baggrund af APV i efteråret)

 

4. Konstituering af bestyrelse (valg af formand/næstformand for skoleåret)

Formand: Charlotte, Næstformand: Carsten 

Formidling:
Der skal orienteres om konstituering til forældre og internt

 

5. Skolebestyrelsesarbejdets rammer

  • Reviderer principper
  • Budgetlægning
  • Timefordelingsplan (januar - nyt skoleår)
  • Driftsmidler prioriteres
  • Høringssvar o.lign.
  • Deltager ved ansættelsessamtaler

Kommende deltagelse i møder: 

  • 26.9 møde for følgegruppen ift Frihedsforsøget 15.00 - 18.00
  • Netværksmøde for formænd for SB 27.9. kl. 16.00 - 18.00
  • 2.11 kl. 17.00 - 18.30 Fælles møde for alle SB’er på rådhuset
  • 24.8 Dialogmøde om Frihedsforsøget kl. 14.30 - 16.30. Vi skal opstille et dilemma: “Hvordan sikrer vi den røde tråd i vores forskellige tiltag”. Charlotte deltager sammen med ledelse og elever

______________________________

Drøftelse af testmuligheder samt feedback til forældrene ift hvordan deres barn udvikler sig fagligt. Sikring af at forældrene orienteres og inddrages rettidigt

Formidling: 
Der orienteres om dialogmødet på næste SB-møde

 

6. Brug af MU og ugeplaner (D/B)

MinUddannelse er portal for årsplaner, ugeplaner m.v. 

I indskolingen har nogle lavet ugeplaner på et googledrev-dokument. Der er en beslutningen om, at man fra mellemtrinnet skal bruge ugeplanen i MU. Udprint er besværligt, og der kan ikke arbejdes med ikoner. Der er mange børn, der har brug for ikoner og en tydelig ugeplan.

Mellemtrin på begge matrikler ønsker at man fortsat kan bruge Google-drev under hensyn til at eleverne når de rammer udskolingen kun har ugeplan i MU. 

OBS på at i MU kan man ændre løbende

Kan SB ændre beslutningen, så mellemtrin kan lægge et link i MU (link til google) til årsplan/PDF-fil?

Formidling:
Der er opbakning til at mellemtrinnet kan arbejde med progression hen imod at ugeplaner i slut 6. klasse kun er på MU. 

På mellemtrinnet kan der linkes til andre ugeplaner i MU (eller pdf), som fx kan printes, have ikoner m.v.

Meldes ud internt samt til forældre på mellemtrinnet

 

7. Kontaktforældremøder – datoer – skal findes og meldes ud / Nye kontaktforældre kontaktinfo /mailgruppe?

Kontaktforældre vælges på 1. forældremøde og meldes ind til ledelsen. Vi laver en Aula-gruppe

Forslag om og drøftelse af, at der på møderne kan  sættes tid af til at matrikel-kontaktforældre mødes / årgangenes kontaktforældre mødes ect

Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.00 - 21.00

Tirsdag d. 21. marts kl. 19.00 - 21.00

NB et møde på hver matrikel

Formidling:
Der skal gives info om ugeplaner på mellemtrinnet (se ovenstående pkt.)

Liste over kontaktforældre sendes til SB

Kontaktforældre indbydes + Aula

 

8: ERFA med kommunens skolebestyrelser  - dato – deltagere

 Vipperød/Ågerup er vært

Charlotte og Carsten deltager

Dato forslag: Tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 19.00 - 21.30

I personalerummet

Formidling:
Husk at der skal gives besked ift alarm m.v.

 

9. Pædagogisk dag – skolen lukker 13.1.

Er meldt ud i årsplan. Må gerne nævnes på forældremøder

Vi skal i gang med organisering; forældreinddragelse, store elever inddragelse ift de mindre elever?

Hvordan kan vi administrativt løfte opgaven ift forældredeltagelse

Drøftelse: Skal det i år være en skoledag, hvor det forventes, at eleverne kommer i skole? OBS på at der sidste år var forældre, der ikke kunne/turde tage ansvar for hele klasser. 

OBS på at der skal være voksne nok i klasserne

Skal vi have et koordinerende udvalg med nogle forældre? Elevråd?

(Hvordan kan forældrene være med til at sælge denne dag over for de øvrige?)

Formidling:

Lærerne nævner dagen på kontaktforældremødet med idéliste til, hvad man kan gøre ect.

Vi vil gerne have nogle kontaktforældre til at være med til at organisere denne dag - måske i nogle grupper (matrikler, trin). Rammesættende

Ledelsen kommer med udspil til køreplan og rammer

 

10. Emneforslag til Årshjulet  - Undervisningsmiljøvurdering – skal laves – plan for den

Jens præsenterer forslag, 

Hvem deltager i undervisningsmiljøvurdering (skal udfærdiges og på hjemmesiden). Nedsættelse af gruppe: Carsten, Josefine, Lars, Gitte

Kortlægning, beskrivelse og vurdering, handleplan og evaluering. Der er skabelon på DCUM

Man skal anvende resultaterne fra den lovpligtige trivselsmåling. Ellers ingen krav

Elevrådet involveres via repræsentanter

Møde i udvalget: Mandag d. 12. september kl. 17.00 - 19.00

Formidling:
GT sender materiale inden mødet

 

11. Eventuelt

Obs på at der er knallertkørere, der “jagter” de små i tunnelen. Evt kontakt til vores færdselsbetjent/ssp

Obs på det gule felt på sognegårdens p-plads er farligt. Jens tager kontakt til sognegård og til Henrik Harder, specialkonsulent trafik/mobilitet.

 

Punkter til næste møde:

Frihedsforsøget

Principper lejrskoler – nyt fra udvalg

Kommunikationsstrategi

Undervisningsmiljøvurdering

 

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

 

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoedaagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 12-04-2024