Skolebestyrelsesmøde den 19. september 2022

logo

Skolebestyrelsesmøde den 22.08.2022
Sted: Ågerup - lærerværelset
Tidspunkt: 17.30-19.30 (smalltalk mv. 17.00-17.30)
Mødeleder: Charlotte G

Pdf. til download

Deltagere:

Forældre: Charlotte Gustafsson – Vipperød, Danny Nordentoft - Vipperød, Jens Skødstrup – Vipperød, Lars Juel Hansen – Vipperød, Kasper Helt  – suppleant - Vipperød, Carsten Svensgaard – Ågerup, Tina Strunge – Ågerup, Josephine Røgilds Pedersen- Ågerup, Aida Saraz suppleant - Ågerup

Personale: Jeanett Jørgensen – Lærer, Connie Petersen – Pædagog

Ledelse: Gitte Tonn – Skoleleder

Fraværende:

Elevrådsrepræsentanter:  Lukas Tokssværd og Noah Rager

Siff Kassebeer - lærer

Pædagogiske ledere: Vivi og Sune

 

1. Godkendelse af dagsorden

- Er godkendt

2. Valg af referent, mødeleder

- Gitte

3. Orienteringer fra hverdagen, kort fr ledelse, lærere/pædagoger/elevråd

Kort omkring kommunikationen fra forældre til skole - det fylder meget i flere klasser

Et generelt skriv ud om hvordan vi kommunikerer

Vipperød - alt er godt i gang - 

Ågerup - alt også godt i gang. Vi er opmærksomme på kommunikation mellem forældre og skole

På begge matrikler evalueres de nye tiltag af personalet og det skal besluttes hvordan eleverne skal evaluere.

SFO’erne: Vi er i fuld gang med at prioritere vores midler.

Vipperød - symaskiner, kontorstole, lego, robotteknologi, brænde

Ågerup: Mooncars, Ipads, spil, kreating, brænde. Der arbejdes med tydelige ugeplaner og madplaner så forældre og børn er orienteret.

Forslag om nyhedsbrev.

 

4. Forretningsorden - forslag vedlagt som bilag – den skal være læst og evt. input forelægges (D/B)

Er blevet gennemgået og rettet til og godkendt. Den lægges i skolebestyrelsesmappe og på hjemmesiden.

 

5. Fastlæggelse af pejlemærker for bestyrelsens arbejde (B)

Udgår

 

6. Principper der skal revideres og tidsplan – Oversigt over principper er vedlagt til bilag (B)

Principperne ses igennem. Der skal laves en prioriteret liste over hvilke der arbejdes med.

Lejrskole er i gang - sendes ud til alle og tages med på trinmøder - elevråd

Kommunikationsprincip  - Lars

Mobilpolitiker og digitale enheder. - princip - Charlotte

Sundhedspolitik - principper -Tina

SFO-klub - Josefine (legeaftaler - mobil og henvendelse til forældre i sfo-tid)

Skole-hjem samarbejde -(kontaktforældreråd) og hvad forældreråd/kontaktforældre og roller - defineres Gitte - legegrupper etc. er det også her?

Udgangstilladelsen skal på d.12.10. evalueres igen - elevrådet skal på.

 

Er lavet:

Antimobbestrategi og handleplan

Klasseskift

klassesammenlægninger

 

Udskydes:

overgang dagtilbud og skole

folkeskolen som det naturlige valg.

Beslutning: Vi mødes d.12.10. kl 16.00-20.00 - De som har princippet sørger for at der kommer principper ind til inspiration

Man kan sende ideer eller meninger til Charlotte eller Gitte

 

 

7. Årshjul evt. nye punkter (D/B) ( årshjul vedlagt i bilag)

Der er lagt nye punkter på årshjulet.

8: Kort om UVM og de næste step ( O)

Vi er i gang og har kigget data igennem - 

Generelt ligger skolen fint i den Nationale trivselsmåling set på landsplan og også i kommunen

Vi kan se, at elevrådet skal arbejde mere omkring de æstetiske forhold og deres bud på de andre data.

Handleplanen skal der arbejdes videre med - det er fastsat til mødet i november - den endelig UMV skal være færdig i december

 

9. Kort orientering om økonomi (O)

Underskuddet ligger på lidt mere end 1 % af det samlede budget. - vi kommer til at holde igen på driftsbudgettet -

der er en længere snak om specialområde og almen og udgifterne hertil samt økonomi og det kommende kommunale budget. 

Charlotte tager det med videre til ERFA-gruppen

Connie fortæller om inddragelse af kontaktforældre i snakken om prioriteringer i økonomien fra tidligere

Overvejelser omkring det kunne være en mulighed

10. Eventuelt (O)

 

Genbrug i kommunen: 

Virksomheder stiller restmaterialer ud, som skolerne kan få. det er ved at blive organiseret kommunalt. Kan være kontormøbler og andet.

Vi taler videre om det kunne være noget til vores egen hjemmeside, hvor man kunne henvende sig.

Vi afventer ny SSP-konsulent.

der skal bygges nyt i øst - 400-500 boliger - hvad betyder det for vores skoledistrikt? - hvilken betydning har det for vores økonomi.

Der skal laves en opmærksomhedsskrivelse til kommunen både til Vækst & bæredygtighed og læring & trivsel - Carsten og Josefine - (Tina er med på en gennemlæsning)

 

Punkter til næste møde:

Frihedsforsøget- status på de nye skemaer og modtagelse

Principper lejrskoler – nyt fra udvalg

Orientering fra skolebestyrelsernes ERFA

SFO/Klub - det pædagogiske arbejde, aktiviteter, ledelse, “regler” mm. Kort sagt hvor er vi, og hvor vil vi hen. (D)

 

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoed-og-aagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

 

 

Senest opdateret 12-04-2024